Spanning

Zijn er regelmatig problemen thuis, op school of op straat? Heb je vragen over psychische en gedragsontwikkeling van het kind? Wordt de opvoeding als moeilijk ervaren gedurende langere periode en zijn er gevoelens van onzekerheid of incompetentie bij opvoeders? En is er bovendien maar af en toe steun uit het eigen netwerk? Dan is sprake van spanning. Het CJG biedt verwijzers en hun patiënten in deze situaties ondersteuning op maat.

Opvoedingsondersteuning

Diverse lichte interventies kunnen worden ingezet, zoals Triple-P individueel (Evidence based programma voor het van stimuleren van positief opvoeden) en op maat gegeven advies.

Advies en hulp bij ontwikkelingsproblemen of beperkingen

Advies en hulp bij ontwikkelingsproblemen en beperkingen (ADHD, autisme, LVB, hechtingsproblematiek, etc.) o.a. met inzet van psycho-educatie.

Laagfrequente Ambulante Gezinsbehandeling (LAG)

In te zetten als er geen intensief traject (meer) nodig is, maar professionele ondersteuning wel belangrijk is om de zelfstandigheid van het gezin te waarborgen.

Video Home Training (VHT kortdurend)

Een vorm van hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat goed loopt en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders zicht te geven op de behoeftes van het kind.

Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE)

Bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand. Het doel is de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten.

Advies omtrent schoolproblematiek

Bijvoorbeeld pesten of gepest worden. Of niet tot leren komen. We zoeken uit van de mogelijke achtergronden en oorzaken zijn en adviseren over mogelijke begeleiding en behandeling.